วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     พันธกิจ Obligation 

พันธกิจ Obligation
พันธกิจ Obligation  

 พันธกิจ                obligation


 

1 พัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยการจัดกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

2 พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ให้มีความสามารถในการพัฒนาเด็กพิการ

3 ส่งเสริมครูและผู้เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพัฒนาเด็กพิการ

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา

6 ส่งเสริมประสานงานให้องค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ


1 Developing potential of Children with Disabilities to suit individual differences by using Early Intervention (EI).

2 Developing skills of teachers and related staff to have potential to develop Children with Disabilities.

3 Encourging teachers and related staff to take technologies, facilities, media facilities and help to develop Children with Disabilities.

4 Developing internal and external sources for learners and participator to be able to access the facilities properly.

5 Developing system of Quality Assurance to comply with the educational reform guidelines.

6 Promoting and coordinating organization network to participate educational management for Children with Disabilities.

ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,315

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.