วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     พันธกิจ Obligation 

พันธกิจ Obligation
พันธกิจ Obligation  

 พันธกิจ                obligation


 

1 พัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้เหมาะสมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยการจัดกระบวนการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

2 พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ให้มีความสามารถในการพัฒนาเด็กพิการ

3 ส่งเสริมครูและผู้เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพัฒนาเด็กพิการ

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา

6 ส่งเสริมประสานงานให้องค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ


1 Developing potential of Children with Disabilities to suit individual differences by using Early Intervention (EI).

2 Developing skills of teachers and related staff to have potential to develop Children with Disabilities.

3 Encourging teachers and related staff to take technologies, facilities, media facilities and help to develop Children with Disabilities.

4 Developing internal and external sources for learners and participator to be able to access the facilities properly.

5 Developing system of Quality Assurance to comply with the educational reform guidelines.

6 Promoting and coordinating organization network to participate educational management for Children with Disabilities.

ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตร
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.60.144
คุณเข้าชมลำดับที่ 158,762

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.