วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
โปรแกรม IEP ONLINE
หน่วยบริการ


  หน้าแรก     เป้าประสงค์ Goals 

เป้าประสงค์ Goals
เป้าประสงค์ Goals  

 เป้าประสงค์                 Goals


 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความสามารถในการพัฒนาเด็กพิการ

3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ครูและผู้เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพัฒนาเด็กพิการ

5. ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

6. ศูนย์ฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

8. ศูนย์ฯ มีระบบสารสนเทศคนพิการให้คลอบคุมและทันสมัย

9. ศูนย์ฯ มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

10. องค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ


1 Learners have full potential development in each individual according to education standards.

2 Teachers and related staff can develop Children with Disabilities.

3 Teachers set up teaching and learning process that focus on Learner-centered.

4 Teachers and related staff can use technologies, facilities, media facilities and help to develop education for Children with Disabilities.

5 Teachers and related staff have knowledge and abilities to organize the process of learning.

6 The center has inside and outside learning sources which conducing to the learning of learners.

7 The learnings and participator can use and access to learning sources.

8 The center has modern information system and comprehensive for Children with Disabilities.

9 The center is continuously operating according to the system of quality assurance.

10 The organization’s network participates in educational management for Children with Disabilities.

ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
หลักสูตร
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.71.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 75,635

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
887/7 ซอยเมรุมาศ สุทธาวาส 1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
Tel : 0-4271-7003   Fax : 0-4271-6351
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.