วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กพิการ ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
หน่วยบริการ

  หน้าแรก     เป้าประสงค์ Goals 

เป้าประสงค์ Goals
เป้าประสงค์ Goals  

 เป้าประสงค์                 Goals


 

1. ผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลตามมาตรฐานการศึกษา

2. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความสามารถในการพัฒนาเด็กพิการ

3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. ครูและผู้เกี่ยวข้องนำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาพัฒนาเด็กพิการ

5. ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

6. ศูนย์ฯ มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

7. ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้

8. ศูนย์ฯ มีระบบสารสนเทศคนพิการให้คลอบคุมและทันสมัย

9. ศูนย์ฯ มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

10. องค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ


1 Learners have full potential development in each individual according to education standards.

2 Teachers and related staff can develop Children with Disabilities.

3 Teachers set up teaching and learning process that focus on Learner-centered.

4 Teachers and related staff can use technologies, facilities, media facilities and help to develop education for Children with Disabilities.

5 Teachers and related staff have knowledge and abilities to organize the process of learning.

6 The center has inside and outside learning sources which conducing to the learning of learners.

7 The learnings and participator can use and access to learning sources.

8 The center has modern information system and comprehensive for Children with Disabilities.

9 The center is continuously operating according to the system of quality assurance.

10 The organization’s network participates in educational management for Children with Disabilities.

ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากร
หลักสูตร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 มกราคม 2565
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.174.225.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,330

แบบสอบถาม
               ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562   มองมุมใหม่ FIVE Focus ตอนการศึกษาพิเศษสกลนคร      
 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร
Tel : 042-717003
Email : Spcsakolnakhon@obec.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.